จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกาย
เครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอ

เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะกดดัน เครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่า cortisol และ adrenaline ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะทำให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็ว เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานเตรียมพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ

ถ้าสามารถหาทาง
ระบายความเครียดออกได้

มีความสุขคิดบวก
Happy, positive thinking

มีสติพร้อมแก้ไขปัญหา
have the presence of mind

ถ้าความเครียดที่หาทางระบายออกไม่ได้
จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

โรคซึมเศร้า
Depressive disorder

โรควิตกกังวล
Anxiety disorders

ความเครียดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ไม่ได้รับการแก้ไขและระบายออก จะเกิดเป็นความเครียดสะสมส่งผลให้ปริมาณคอร์ติซอล (Cortisol) ในร่างกายไม่สมดุล ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจกลายเป็นโรคเครียดเรื้อรัง (chronic Stress) ในที่สุด

ความเครียดสะสม & ปริมาณคอร์ติซอลไม่สมดุล
ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ?

มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ
(Sleep Problem)

ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ
(Low immune function)

อารมณ์แปรปรวน
(Mood Change)

ฮอร์โมนไม่สมดุล
(Hormone imbalance)

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
(Thyroid dysfunction)

น้ำหนักขึ้น – ลง
(Weight gain)

สุขภาพลำไส้ไม่ดี
(Poor gut health)

โรคเรื้อรังมากที่สุด
(most chronic diseases)

ภูมิแพ้
(Allergies)

อ่อนเพลียเรื้อรัง
(chronic fatigue)

น้ำตาลในเลือดไม่สมดุล
(Blood sugar imbalance)

ช่วงชีวิตสั้นลง
(Shorter life span)

น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ ช่วยคุณได้อย่างไร?

ในงานวิจัยประสิทธิภาพของการสูดดมน้ำมันหอมระเหย
กับการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ (Quality of Sleep)

ผู้ทดสอบ : พยาบาล 60 คนที่สุขภาพดี

การวัดผล : ทดสอบคุณภาพการนอน (Quality of sleep), ระดับการนอน (Verran & Synder-lalpern), จำนวนการตื่นระหว่างคืน (Number of awakenings) ด้วยการวัด Actigraph

ผลการวิจัยพบว่า การสูดดมน้ำมันหอมระเหย ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้นและลดจำนวนการตื่นระหว่างคืน
เห็นผลแตกต่างทางสถิติหลังจากใช้ต่อเนื่อง 3 วัน ขึ้นไป

Kim W, Hur MH, Inhalation Effects of Aroma Essential Oil on Quality of Sleep for Shift Nurses after Night Work, J Korean Acad Nurs, 2016 Dec; 46(6): 769-779.

งานวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของการสูดดมน้ำมันหอมระเหย
กับดัชนีความเครียดและระดับคอร์ติซอล

ผู้ทดสอบ : พยาบาลเข้ากะ 27 คน ที่สูดดมน้ำมันหอมระเหยก่อนนอน และ พยาบาลเข้ากะ 23 คนที่นอนหลับโดยไม่ได้สูดดมน้ำมันหอมระเหย

การวัดผล : วัดระดับความเครียดและระดับคอร์ติซอลในวันที่ 1 และวันที่ 3 ของการไปทำงาน

ผลการวิจัยพบว่า การสูดดมน้ำมันหอมระเหย ที่ผสมระหว่างลาเวนเดอร์, กระดังงาและเนอโรลี่ ในอัตราส่วน 4: 2: 1 มีประสิทธิภาพ ในการลดระดับความเครียดและลดระดับคอร์ติซอลในซีรั่มของพยาบาลที่เข้ากะ เห็นผลแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลการวัดระดับคอร์ติซอลในวันที่ 3 ของการไปทำงาน

Myung Haeng Hur and Yu Jin Lee, The inhalation effects of aroma essential oil on stress of shift nurses, Myung Haeng Hur et al., Adv Practice Nurs 2017, 2:4 (Suppl).

0